Disclaimer

Deze site is niet bedoeld ter vervanging van individuele medische informatie of enig consult bij een dokter. Behind Endo is een onafhankelijke community die ijvert voor bewustwording rond en delen van informatie over de chronische ziekte endometriose.

Als je twijfelt, als je het gevoel hebt dat je lichaam je alarmerende signalen geeft, neem dan contact op met je arts of gynaecoloog.

Privacybeleid

Informatieverstrekking door de verwerkingsverantwoordelijke aan de betrokkene bij het verkrijgen van persoonsgegevens.

1. De ontvangen persoonsgegevens worden verkregen door: BEHIND ENDO (STORIES) vzw

2. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
(a) de toestemming van de betrokkene, of
(b) de noodzaak voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of
(c) de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de BEHIND ENDO (STORIES) vzw is onderworpen, of
(d) de noodzaak voor de behartiging van ons legitieme belang bij het zakendoen.

3.1 BEHIND ENDO (STORIES) vzw gebruikt de haar ter beschikking gestelde gegevens om de betrokken personen in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en producten die door BEHIND ENDO (STORIES) vzw worden aangeboden. Door ons uw gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens kunnen gebruiken om u telefonisch of per e-mail te kunnen contacteren met betrekking tot producten van BEHIND ENDO (STORIES) vzw. BEHIND ENDO (STORIES) vzw gebruikt adequate, relevante gegevens die beperkt zijn tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3.2 BEHIND ENDO (STORIES) vzw verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens nooit te gebruiken of door te geven aan derden voor andere doeleinden dan de optimalisatie en verbetering van de producten en diensten aangeboden door BEHIND ENDO (STORIES) vzw ontwikkeld in het kader van haar missie.

4. De persoonsgegevens zijn bestemd voor de diensten van BEHIND ENDO (STORIES) vzw die betrokken zijn bij de uitvoering of ondersteuning van de dienst waarvan de betrokkene gebruik maakt.

5.1 Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat de betrokkene de dienst of producten van BEHIND ENDO (STORIES) vzw gebruikt en totdat de betrokkene de dienst stopzet.

5.2 Na deze periode worden persoonsgegevens bewaard voor archiveringsdoeleinden, in het algemeen belang. Daartoe implementeert BEHIND ENDO (STORIES) vzw technische en organisatorische maatregelen om met name de naleving van het principe van dataminimalisatie te waarborgen.

6.1 De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

6.2 Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de betrokkene gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@behindendo.be

7. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

8.1 In het geval dat de gegevens werden verwerkt op basis van de voorwaarden uiteengezet in artikel 2, bepaalt de verstrekking van persoonsgegevens het sluiten van een contract wanneer dit een regelgevend of contractueel karakter heeft. De betrokkene is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.

8.2 Indien de betrokkene de persoonsgegevens niet verstrekt, kan hij geen gebruik maken van de relevante diensten aangeboden door BEHIND ENDO (STORIES) vzw.

Cookiebeleid

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. welke informatie we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe u cookievoorkeuren kunt beheren. Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beschermen, zie ons privacybeleid. U kunt uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website op elk moment wijzigen of intrekken.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine informatie op te slaan. Cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten werken, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, de prestaties van de website te begrijpen en te analyseren wat werkt en wat verbeterd moet worden.

GEBRUIK COOKIES

Zoals de meeste online diensten, maakt onze website om een aantal redenen gebruik van first-party en third-party cookies. First-party cookies zijn in de eerste plaats nodig om de website naar behoren te laten functioneren en verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare informatie. De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website werkt, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn en, in het algemeen, om u een betere en verbeterde gebruikerservaring en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

SOORTEN COOKIES

Essentieel: Sommige cookies zijn essentieel om alle functionaliteit van onze site te kunnen gebruiken. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten toevoegen aan uw winkelwagen en veilig afrekenen.

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, etc. Deze gegevens helpen ons de prestaties van de website en verbeterpunten te begrijpen en te analyseren.

Functioneel: dit zijn cookies die het gebruik van bepaalde niet-essentiële functies van onze website mogelijk maken. Deze functies omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud op de website op sociale-mediaplatforms.

Voorkeuren: deze cookies helpen ons uw instellingen en browsevoorkeuren op te slaan, zoals taal.

SITE OVERLEG

Het wordt aanbevolen dat de gebruiker cookies activeert op zijn computer of mobiel apparaat bij het raadplegen van deze website. Als cookies niet zijn geactiveerd, kunnen we een efficiënt gebruik van de website niet garanderen. De gebruiker kan cookies echter blokkeren of verwijderen door zijn browserinstellingen te beheren. Hoe u cookies activeert of niet, hangt af van uw apparaat en uw internetbrowser.

COOKIES BEHEREN

Om cookies uit te schakelen of te beperken, gaat u naar het helpmenu van uw browser:

Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Voor Safari: https://support.apple.com/fr-ch/guide/safari/sfri11471/mac

Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Voor Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u de website gebruikt. Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website.

ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door ons BEHIND ENDO (STORIES) vzw, een vzw gevestigd in België. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van BEHIND ENDO (STORIES) vzw, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk of tekstinhoud op deze website is ten strengste verboden.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © BEHIND ENDO (STORIES) vzw. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en

(een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders)

INHOUD

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. BEHIND ENDO (STORIES) vzw garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit BEHIND ENDO (STORIES) vzw hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;

de onmogelijkheid de website te gebruiken; en

het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

AAN DE SITE GEKOPPELDE SITES (GELINKTE SITES)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit

betekent niet automatisch dat BEHIND ENDO (STORIES) vzw verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

VERSTREKTE INFORMATIE & MATERIAAL

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet onrechtmatig is jegens derden.

PERSOONSGEGEVENS

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

CONTACT

Indien u een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact op met:

BEHIND ENDO (STORIES) vzw

RPR Brussel: volgt asap!

DIVERSEN

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Brussel

Algemene verkoopswaarden

Versie geldig vanaf 01/07/2021

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit de webshop van BEHIND ENDO (STORIES) vzw. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de website van BEHIND ENDO (STORIES) vzw.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BEHIND ENDO (STORIES) vzw erkend.

 1. Bestelling & Levering

2.1 Bestellingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst via de webshop.

2.2 BEHIND ENDO (STORIES) vzw kan een bestelling enkel uitvoeren wanneer het leveringsadres een huisadres of kantooradres is. De klant is verplicht elke adreswijziging onmiddellijk en schriftelijk aan BEHIND ENDO (STORIES) vzw te melden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. 

2.3 Een bestelling wordt gedaan zodra de consument klikt op de knop ‘bestelling bevestigen’ in het bestelproces. Zijn bestelling wordt naar BEHIND ENDO (STORIES) vzw verstuurd zoals getoond op het scherm. Zodra BEHIND ENDO (STORIES) vzw de bestelling ontvangen heeft, wordt er een geautomatiseerde ontvangstbevestiging verstuurd aan het e-mailadres dat de consument heeft opgegeven tijdens zijn bestelproces. Deze e-mail bevat het bestelnummer en de bijzonderheden van de aankoop. De koopovereenkomst is nu geldig gesloten. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.  

2.4 Betaling kan geschieden per online betaling via het online betalingsplatform Mollie. Cheques, wissels of andere betaaltechnieken worden niet aanvaard. Levering vindt plaats nadat BEHIND ENDO (STORIES) vzw het integraal verschuldigde bedrag heeft ontvangen op de rekening.

2.5 Als het bestelde product op voorraad is, wordt de bestelling uiterlijk binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden.

2.6 Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. De bestelling wordt verstuurd per DPD Classic Service of GLS Belgium en wordt op naam en voor rekening van de consument aangeleverd op het door hem aangegeven adres. Als de consument niet thuis is, ontvangt hij een bericht in de bus voor heraanbieding van zijn pakket. 

 1. Aanbod

3.1 De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

3.2 Ondanks het feit dat het aanbod op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

3.3 BEHIND ENDO (STORIES) vzw is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

 1. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Hoewel de webshop met zorg wordt samengesteld, kan het gebeuren dat de prijsinformatie fouten bevat. BEHIND ENDO (STORIES) vzw is niet gebonden aan haar aanbod en behoudt het recht om uw aankoop te annuleren in geval van spellingsfouten, prijsfouten of andere fouten in de informatie op de site.

4.3 De prijzen zoals vermeld op de website zijn onder voorbehoud en onderhevig aan verandering. Wij behouden ons het recht voor om prijzen ten alle tijde te wijzigen zonder enige kennisgeving. De prijzen zoals op enig moment vermeld op de website zijn slechts geldig op dat moment. De prijzen zijn zonder verbintenis voor wat nabestellingen betreft. Speciale aanbiedingen zijn slechts tijdelijk geldig.

4.4 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.5 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW. Bij de afrekening worden de prijzen exclusief BTW vermeld en wordt de BTW opgeteld. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

4.6 Verzendingskosten worden per bestelling in rekening gebracht. Voor volgende tarieven (toestand per 01-07-2021 en onder voorbehoud van tariefwijzigingen) wordt elke bestelling veilig bij u thuis bezorgd. Hierin zijn begrepen de verzendingskosten en de verpakkings- en handelingskosten per bestelling.

BELGIE

 • Standaardverzendingskosten van 1 € tot 55 € incl BTW à 6.95 €
 • Gratis vanaf 55 € incl BTW en bij afhaling op een afgesproken ophaalpunt
 1. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De geleverde artikelen blijven, tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van BEHIND ENDO (STORIES) vzw.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BEHIND ENDO (STORIES) vzw te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 1. Herroepingsrecht

6.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

 De consument heeft het recht aan BEHIND ENDO (STORIES) vzw mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met BEHIND ENDO (STORIES) vzw via info@behindendo.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan BEHIND ENDO (STORIES) vzw. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BEHIND ENDO (STORIES) vzw heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Het retourartikel moet perfect verpakt en voldoende gefrankeerd teruggezonden worden aan BEHIND ENDO (STORIES) vzw – Koeweideblock 2 b C1 – 1785 Merchtem – België.

Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding van de koopovereenkomst. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BEHIND ENDO (STORIES) vzw er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendingskosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

> Download het retourformulier

6.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen die speciaal voor de klant besteld werden
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
 • bij aankoop als bedrijf (B2B-contract)
 • diensten die met toestemming van de koper zijn gestart, zoals het boeken van een reis, abonnementen, downloadbare e-books, webinars, workshops, films, etc.
 1. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij BEHIND ENDO (STORIES) vzw, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BEHIND ENDO (STORIES) vzw. BEHIND ENDO (STORIES) vzw houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 BEHIND ENDO (STORIES) vzw respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De consument kan zijn gegevens die in de klantenlijst van BEHIND ENDO (STORIES) vzw worden bewaard op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.

7.3 BEHIND ENDO (STORIES) vzw maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.  

 1. Garantie

8.1 BEHIND ENDO (STORIES) vzw garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.  

8.2 Om beroep te doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde goed verkeerd of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BEHIND ENDO (STORIES) vzw) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BEHIND ENDO (STORIES) vzw. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan BEHIND ENDO (STORIES) vzw schriftelijk te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

8.4 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

8.5 De garantie is niet overdraagbaar.

 1. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BEHIND ENDO (STORIES) vzw zich het recht de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Aanbiedingen van BEHIND ENDO (STORIES) vzw gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.4 BEHIND ENDO (STORIES) vzw kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.  

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BEHIND ENDO (STORIES) vzw en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde kennis, tenzij BEHIND ENDO (STORIES) vzw er de voorkeur aan geeft het  verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 1. Klantendienst

11.1 De BEHIND ENDO (STORIES) vzw klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 473 37 96 49, via mail op info@behindendo.be of per post op BEHIND ENDO (STORIES) vzw, Koeweideblock 2 b C1 – 1785 Merchtem.

 1. Bewijs

12.1 De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 1. Diverse bepalingen

13.1 De website is een online winkelplatform, eigendom van BEHIND ENDO (STORIES) vzw, naar Belgisch recht met hoofdkantoor te Koeweideblock 2 b C1 – 1785 Merchtem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ondernemingsnummer en met ondernemingsnummer BE ???.

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan BEHIND ENDO (STORIES) vzw op voormeld adres of naar het e-mail adres info@behindendo.be.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en BEHIND ENDO (STORIES) vzw met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 1. Wijziging voorwaarden

14.1 BEHIND ENDO (STORIES) vzw kan deze Algemene Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.